fbpx
Všeobecné obchodní podmínky VOUCHER

Všeobecné obchodní podmínky pro výdej a přijímání voucherů k odběru služeb poskytovaných společností Institut výživy a imunity s.r.o.

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují způsob a podmínky, za kterých společnost Institut výživy a imunity s.r.o., se sídlem Francouzská 172/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 094 84 787, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , C 336912 (dále jen „Institut“ ¨) vydává a přijímá od třetích osob – Klientů ( v textu VOP také Kupujících nebo Spotřebitelů ) dárkové poukázky – voucher (dále jen jako „voucher “) sloužících k zaplacení kupní ceny služeb poskytovaných Institutem.

2. Klientem je (i) spotřebitel-fyzická osoba, která nejedná s Poskytovatelem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, (ii) právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná s Poskytovatelem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Klient“).
Službami (dále jen „Služby“) se rozumí program Institutu a další služby, které Poskytovatel nabízí v rámci Programů Institutu. Službou se rozumí i zpřístupňování tematických audiovizuálních děl (videí) Poskytovatelem klientům v rámci Programů, a to online nebo jiným obdobným způsobem (dále jen „Audiovizuální Služby“).

3. Voucher slouží pro nákup služeb nabízených Institutem v rámci území České republiky.

4. Voucher je Institutem vydáván v českých korunách (CZK) nebo v eurech (EUR). Poukázku je možné uplatnit v pouze v sídle Institutu nebo v oficiálně zřízených provozovnách Institutu. Je-li voucher vydán v měně EUR , pro přepočet hodnoty poukázky do měny CZK bude použit denní kurz České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ 48136450, zveřejněný na oficiálních webových stránkách: www.cnb.cz, k datu účtenky na který je voucher uplatněn (nebo den tomuto datu nejbližší, pokud pro předmětný den nebude kurz zveřejněn), tzn. že pro přepočet z CZK do EUR nebo obráceně bude použit křížový kurz s mezi-přepočtem.

5. Převzetím Vouchera zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Právo na změnu je vyhrazeno.

6. Poukázky jsou chráněny proti padělání ochrannými prvky a obsahují kontrolní kupón, který je v okamžiku uplatnění Poukázky odtržen nebo obsahují jiný znak nebo prvky, kterým je voucher chráněn proti padělání a který jej odlišuje od jiných voucherů. Voucher taky obsahuje jedinečné evidenční číslo, které ji činí nezaměnitelnou s jiným voucherem. Údaje o voucherech jsou evidovány elektronické evidenci, kterou vede Institut jako vydavatel voucherů.. Právní režim voucherů se řídí ustanoveními § 1939 až 1945 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

7. Nejde-li o reklamní akci, pak je voucher prodáván zákazníkům za cenu odpovídající jejich nominální hodnotě, která je splatná hotově či prostřednictvím platební karty v sídle Institutu, kde se služba poskytuje, nebo prostřednictvím dobírky, je-li voucher zaslán poštovní přepravou při jeho objednávce na dálku. Vydaný voucher je přenosný, není vázan na konkrétní osobu jako majitele. V případě reklamní akce se podmínky vydání voucheru a jeho přenosnosti řídí pravidly stanovenými provozovatelem reklamní akce.

8. Voucher lze uplatnit v sídle Institutu nebo v provozovnách zřízených Institutem na území České republiky.

9. Voucher lze užít výhradně k zaplacení služeb nabízených Insititutem ve výši nominální hodnoty uvedené na Poukázce, nejpozději ve lhůtě platnosti uvedené na voucheru. Neobsahuje-li voucher datum platnosti, pak je možné voucher uplatnit ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho vydání vyznačeného na dokladu o nabytí voucheru. Voucher je možno uplatnit nejdříve následující den po jeho zakoupení. K úhradě služby neb o služeb nabízených Institutem lze použít i více voucherů a jeden voucher lze použít i na nákup více druhů služeb , vždy však v rámci jednoho nákupu.

10. Voucher nelze vyměnit za hotové peníze, nelze na jeho základě požadovat bankovní převod finančních prostředků, a to ani poté, co uplyne lhůta platnosti voucheru. Voucher dále nelze započítat proti neuhrazeným pohledávkám. Při nevyčerpání nominální hodnoty voucheru nelze vyplatit vzniklý rozdíl v penězích. V tomto případě může Klient čerpat další službu poskytnutu Institutem, přičemž zůstatková nevyčerpaná hodnota voucheru se odpočítá od ceny nové služby Institutu. Voucher nelze uplatnit na nákup dalších voucheru. Prodávat voucher z reklamních akcí dalším osobám je zakázáno.

11. V souladu se směrnicí rady EU 2016/1065 ze dne 27. 6. 2016, kterou se změnila směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy (dále jen „Směrnice“) je voucher víceúčelovým poukazem. U voucheru, jako víceúčelového poukazu ve smyslu Směrnice, z důvodu jeho uplatnění v rámci Teritoria a nemožnosti předem určit sazbu daně z přidané hodnoty, se daň z přidané hodnoty uplatní až v okamžiku dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se Poukázka ( voucher ) vztahuje, tedy za den zdanitelného plnění je považován den transakce, v rámci které proběhlo uplatnění voucheru a uhrazení kupní ceny služby v Institutu nebo v provozovnách Institutu. Jakýkoli předchozí převod voucheru není předmětem daně z přidané hodnoty.

12. Institut si vyhrazuje právo voucher odmítnout jestliže:
a) již byla jednou uplatněn
b) neobsahuje ochranné prvky, neobsahuje kontrolní kupon či je jinak viditelně poškozen
c) jedinečné evidenční číslo voucheru se nevyskytuje v elektronické evidenci
d) má podezření na nezákonní manipulaci s voucherem

Má-li provozovatel prodejny jakékoli pochybnosti o pravosti uplatněného voucheru či domnívá-li se, že nastala některá ze skutečností uvedených v první větě tohoto odstavce, je oprávněn ponechat si Klientem uplatněný voucher k jeho prověření a požadovat od zákazníka doklad o nabytí voucheru nebo od pořadatele reklamní akce, o čemž bude se zákazníkem sepsán předávací protokol. Bude-li prověřováním zjištěno, že voucher lze přijmout k úhradě ceny služby, bude voucher vrácen Klientovi. O dobu prověřování voucheru se prodlužuje doba jeho platnosti. Ustanovením tohoto odstavce nejsou vyloučeny reklamační nároky Klienta, který voucher zakoupil, vůči osobě, u které byla zakoupena.

13. Institut jako vydavatel voucheru nenese jakoukoli odpovědnost za ztrátu Poukázky, její odcizení, zneužití, poškození nebo prodlení s uplatněním.

14. Na pořízení/uplatňování voucherů se uplatní zásady pro zachovávání důvěrného charakteru informací Institutu za respektování pravidel GDPR.

15. V případě dálkového odběru/zaslání voucheru Klientovi poštou nebo jiným doručovatelem platí také přiměřeně VOP Institutu pro jeho e-shop uveřejneny na webu www.seyes.cz

16. Tyto Všeobecní Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 4. 8. 2022