fbpx
Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

  1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) stanovují práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta v souvislosti s poskytováním služeb v rámci programů SEYES – (dále jen „Program“).

1.2. Majitelem a provozovatelem Programu je společnost Institut výživy a imunity s.r.o., se sídlem Francouzská 172/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 094 84 787, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , C 336912  (dále jen „Institut “).

1.3. Poskytovatelem služeb v rámci Programu je buď přímo Institut výživy a imunity s.r.o., nebo některý z jejích partnerů. Institut výživy a imunity s.r.o. a její partneři se dále společně označují jako „Poskytovatelé“. V oboru poskytování služeb nutričního terapeuta nebo nutriční terapie je Institut Poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

(zákon o zdravotních službách) ve platném znění.

1.4. Klientem je (i) spotřebitel-fyzická osoba, která nejedná s Poskytovatelem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, (ii) právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná s Poskytovatelem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Klient“).

1.5. Službami (dále jen „Služby“) se rozumí program SEYES a další služby, které Poskytovatelé nabízejí v rámci Programu; ustanovení čl. 2.8 není dotčeno. Službou se rozumí i zpřístupňování tematických audiovizuálních děl (videí) Poskytovatelem klientům v rámci Programu, a to online nebo jiným obdobným způsobem (dále jen „Audiovizuální Služby“), s výjimkou poskytováni služeb nutričního terapeuta dle bodu 1.3 VOP

1.6. Tyto Obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi Klientem a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky (např. v objednávce). Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně také na prodej zboží Poskytovatelem, dochází-li k němu v rámci poskytování Služeb, a dále pro úkony, které u Poskytovatele absolvuje Klient před vznikem smluvního vztahu (čl. 2.1), např. pro úvodní (vstupní) konzultaci.

  1. Smluvní vztah

2.1. Smluvní vztah (Smlouva o poskytování služeb) vzniká mezi Klientem a Poskytovatelem podpisem objednávky Služby (dále jen „Objednávka“) ze strany Klienta a jejím přijetím (podpisem) Poskytovatelem (Poskytovatelé mají k dispozici objednávkové tiskopisy, které předkládají klientům k podpisu). Uzavření smluvního vztahu může být jménem a na účet bezprostředního Poskytovatele Služeb zprostředkováno jiným Poskytovatelem (dále jen „Zprostředkující Poskytovatel“). Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat Klientovi objednané Služby a Klient je povinen uhradit jejich cenu.

2.2. Klient obdrží stejnopis Objednávky potvrzený Poskytovatelem, případně za Poskytovatele Zprostředkujícím Poskytovatelem bezprostředně po uzavření smlouvy.

2.3. Před podpisem Objednávky má Klient právo nechat si od pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele zevrubně vysvětlit, v čem Služba spočívá, co zahrnuje a jaká je její cena. Klient je oprávněný dotazovat se na všechny okolnosti, které pro něj mají význam. Pokud má Klient jakékoliv nejasnosti, není povinen Objednávku podepsat a k jejímu podpisu nemůže být nijak nucen.

2.4. Pracovník Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele je oprávněn požádat Klienta o identifikační doklad k ověření jeho totožnosti, případně ověřit totožnost Klienta jiným hodnověrným způsobem.

2.5. Poskytovatel není povinen přijmout Objednávku Klienta, pokud (i) Klient v minulosti neplnil své povinnosti při poskytování Služeb (např. neuhradili cenu Služeb), (ii) má z chování Klienta pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem Služeb a za jakých podmínek mu mají být Služby poskytovány nebo (iii) má pochybnosti, zda má Klient vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

2.6. Jestli Klient není plnoletý, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas 0jeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že je Klient sám schopen posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny.

2.7. Vezměte, prosím, v úvahu, že Služby nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou poskytováni služeb nutričního terapeuta dle bodu 1.3  a 1.5 VOP.  V takovém případě, Služba, kterou si Klient zakoupil nebo objednal samostatně, anebo v rámci nabízených Programů, byť i zčásti obsahuje poskytování nutriční terapie, je poskytováním zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav Klienta vyžaduje zvláštní výživový režim, případně je Klient omezen v užívání určitého druhu výživy, vždy je povinen předem se poradit o čerpání Služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informuje pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele.

2.8. Službou ve smyslu těchto Obchodních podmínek nejsou výkony, které Klient nečerpá od Poskytovatele, ale od třetích subjektů, byť může jít o výkony, které jsou podmínkou pro řádné čerpání Služeb (dále jen „Podmiňující výkony“). Podmiňujícími výkony jsou zejména výkony, které spočívají ve zdravotní diagnostice nebo odběrech biologického materiálu a jejich zdravotním vyhodnocení, a další zdravotní služby ve smyslu Zákona o zdravotních službách (dále jen „Zdravotní služby“). Nedohodne-li se Klient s Poskytovatelem jinak, zajistí Poskytovatel Podmiňující výkony prostřednictvím oprávněného poskytovatele s tím, že Poskytovatel vystupuje jako zprostředkovatel a uhradí za Klienta cenu poskytnutí Podmiňujících výkonů (a to z ceny Služeb podle čl. 4); součástí Služeb je zajištění poskytnutí Podmiňujících výkonů. Poskytovatel je povinen zajistit, aby Podmiňující výkony byly poskytnuty v rámci podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami (včetně předčasného ukončení poskytování Podmiňujících výkonů, dojde-li k odstoupení od ujednání o poskytování Služeb nebo jinému předčasnému ukončení poskytování Služeb). Mají-li Podmiňující výkony charakter Zdravotních služeb, musí být jejich poskytovatel oprávněným poskytovatelem ve smyslu Zákona o zdravotních službách. Dohodne-li se Klient s Poskytovatelem, že si Podmiňující výkony zajistí Klient sám, Klient nemá nárok na slevu z ceny Služeb, nebude-li výslovně ujednáno jinak.

2.9. Pokud dojde v rámci Programu ke změně Poskytovatele, který provozuje poradnu SEYES, prostřednictvím které Klient čerpá Služby, Klient souhlasí s tím, aby jeho smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti) byl převeden na nového Poskytovatele, který bude provozovat předmětnou poradnu. Převod smluvního vztahu na nového Poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy bude tato skutečnost oznámena Klientovi.

  1. Průběh poskytování služeb

3.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Klientovi Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele a Zprostředkujícího Poskytovatele jsou povinni vůči Klientovi jednat v souladu se základními hodnotami SEYES, které jsou dostupné v poradnách SEYES.

3.2. Klient je povinen v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy Poskytovatele a v případě Služeb, jejichž poskytování vyžaduje dodržování určitého režimu, dostavovat se na předepsané konzultace (místo dle pokynu Poskytovatele) a řídit se doporučeními Poskytovatele, pokud jde o stravování, pohybové aktivity atd. Mají-li jednotlivé Služby stanovena zvláštní pravidla jejich čerpání, je třeba tato pravidla dodržovat. Jestli Klient nebude poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

3.3. Ačkoli budou Služby Klientovi poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, Poskytovatel nemůže zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si Klient přeje (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele. Řádným poskytováním součinnosti podle čl. 3.2 se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

3.4. K řádnému čerpání Služeb může být nezbytné, aby si Klient prostřednictvím Poskytovatele zřídil online uživatelský účet v elektronickém rozhraní SEYES a aby za tím účelem po celou dobu čerpání Služeb disponoval platnou adresou elektronické pošty. K uživatelskému účtu se bude Klient přihlašovat pomocí uživatelského jména a hesla. Tyto přístupové údaje je Klient povinen udržovat v tajnosti; Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití na uživatelské straně.

3.5. Audiovizuální díla, která jsou předmětem Audiovizuálních Služeb, má Klient právo využívat ke své osobní potřebě v souladu s účelem, ke kterému jsou určena (např. jako instruktáž pro cvičební a tréninkové aktivity), a způsobem, kterým jsou mu zpřístupňována (např. formou online streamu). Je zakázáno audiovizuální díla kopírovat, ukládat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli komerčně využívat.

3.6. Bylo-li poskytování Služeb ujednáno na určitý počet měsíců, počítá se délka poskytování Služeb od data uzavření Smlouvy a končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem uzavření Smlouvy. Není-li v kalendářním měsíci takové datum, platí, že posledním dnem poskytování Služeb je poslední den kalendářního měsíce.

3.7. Nebude-li Klient řádně poskytovat součinnost nebo bude-li Klient porušovat své povinnosti při čerpání Služeb, je Poskytovatel oprávněn přerušit Poskytování Služeb nebo odstoupit od uzavřené Smlouvy. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny Služeb. Odstoupení od Smlouvy se musí stát písemně, musí být doručeno Klientovi a musí v něm být uveden důvod odstoupení.

3.8. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v zákonem daných případech. Klient je povinen uhradit cenu již poskytnutých Služeb a náklady, které Poskytovatel vynaložil v souvislosti s Objednávkou Klienta (čl. 4.4. a čl. 4.9.).

3.9. V případě Audiovizuálních Služeb má Klient – kromě nároku podle čl. 3.8 – dále nárok odstoupit od ujednání o jejich poskytování (čl. 2.1), a to ve zkušební lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu budou elektronickou cestou zaslány nebo jiným způsobem předány přístupové údaje nezbytné k využití Audiovizuálních Služeb a v případě, že přístupové údaje nemají být předány, pak ode dne, kdy došlo k ujednání o poskytování Audiovizuálních Služeb.

3.10. Odstoupení od Smlouvy dle čl. 3.8. a 3.9. se musí stát písemně a musí být doručeno ve stanovené lhůtě Poskytovateli, případně sepsáno s Poskytovatelem.

  1. Cena služeb

4.1. Za poskytování Služeb je Klient povinen uhradit Poskytovateli cenu stanovenou v Objednávce.

4.2. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Klient povinen uhradit Poskytovateli celou cenu objednaných Služeb při podepsání Objednávky, tj. při uzavření Smlouvy platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem, a to: (i) v hotovosti, (ii) platební kartou, (iii) bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, (iv) v splátkách, na základě písemně uzavřené Dohody o splátkách, (v) prostřednictvím spotřebitelského úvěru poskytovaného COFIDIS s.r.o., poskytovatel půjček a úvěrů, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČ: 27179907. Dohodli-li se Klient s Poskytovatelem na bezhotovostní platbě, musí být v den splatnosti připsána cena Služeb (případně stanovená splátka) na účtu Poskytovatele. Dohodli-li se Klient s Poskytovatelem na úhradě ceny Služeb ve splátkách, je Klient povinen hradit splátky ve sjednaných termínech; neuhrazením kterékoli splátky řádně a včas se stává celá cena Služeb splatná najednou. Umožnění splátek závisí na výlučném uvážení Poskytovatele a není na ně právní nárok. Neuhrazení ceny Služeb nebo kterékoli její části řádně a včas je pro Poskytovatele bez dalšího důvodem k přerušení poskytování Služeb do doby úhrady a/nebo odstoupení od Smlouvy o poskytování Služeb (podle volby Poskytovatele).

4.3. V ceně Služeb nejsou zahrnuty služby, které neposkytuje Poskytovatel a které nejsou Podmiňujícími výkony, a zboží, které Poskytovatel distribuuje, ledaže by bylo výslovně sjednáno, že určité zboží je v ceně zahrnuto. Poskytovatel může Klientovi doporučit zakoupení určitého zboží v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využití určitých partnerských služeb, jde však pouze o doporučení, které není podmínkou řádného čerpání Služeb.

4.4.  Není-li dále stanoveno jinak (čl. 4.5), pokud dojde k odstoupení od Smlouvy nebo k jinému předčasnému ukončení poskytování Služeb v souladu se zákonem nebo ujednáním stran, má Klient nárok na vrácení uhrazené ceny nevyčerpaných Služeb jen v případe, dojde-li k uzavření smlouvy způsobem dle ustanovení Občanského zákoníku o uzavírání smluv distančním způsobem mimo obchodní prostory. Tato částka se stanoví na základě jednotkových výchozích cen Služeb uvedených v ceníku Poskytovatele platném v době, kdy došlo ke sjednání poskytování Služeb; jedná-li se o Služby, které nejsou uvedeny v ceníku, má Poskytovatel nárok na jejich obvyklou cenu ve smyslu právních předpisů o cenách. Cena nevyčerpaných Služeb je kladným rozdílem mezi sjednanou cenou a úhrnem výchozích ceníkových cen vyčerpaných Služeb.

Jedná-li se o Služby v rámci programu, který Poskytovatel nabízí ve variantách o různé době trvání, stanoví se cena vyčerpaných Služeb jako součet ceníkové ceny programu nabízeného Poskytovatelem, který je nejblíže kratší oproti době skutečného čerpání Služeb, a výchozích jednotkových cen Služeb, které Klient vyčerpal po uplynutí doby odpovídající takovému programu.

Jsou-li Služby poskytovány se slevou a dochází-li k ukončení smluvního vztahu pro platné odstoupení ze strany Klienta (zejména v důsledku vad poskytovaných Služeb), zohlední se sleva alikvotně v ceně, na kterou má Poskytovatel nárok.

4.5. Dojde-li k účinnému odstoupení od ujednání o poskytování Audiovizuálních Služeb podle čl. 3.9, zaniká nárok Poskytovatele na cenu za poskytování Audiovizuálních Služeb a Klient má nárok na vrácení celé částky, kterou za poskytování těchto Služeb uhradil (ustanovení čl. 4.4 se neuplatní).

4.6. Kromě toho, co je uvedeno výše, nemá Klient nárok na vrácení žádné části ceny Služeb ani na jinou slevu, jestliže zcela nebo částečně nevyčerpal objednané Služby .

4.7. Jednotlivé základní (výchozí) Služby stanovené v ceníku se považují za vyčerpané okamžikem zahájení jejich čerpání (tzn. prvním provedeným úkonem Poskytovatele, jedná-li se o Služby definované výkonem nebo výsledkem, nebo započetím příslušného období poskytování Služeb, jedná-li se o Služby definované takovým obdobím).

4.8. Dojde-li v souladu s dohodou stran, zákonem nebo těmito Obchodními podmínkami k předčasnému ukončení poskytování Služeb, Klient uděluje Poskytovateli souhlas k vystavení opravného daňového dokladu podle § 45 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li vystavení opravného daňového dokladu nezbytné za účelem řádného vypořádání předčasného ukončení poskytování Služeb.

4.9. Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy se sjednanou platební metodou prostřednictvím Cofidis, má Poskytovatel nárok na zaplacení administrativního poplatku ve výši 5 000,00 Kč a Klient se zavazuje Poskytovateli tento administrativní poplatek zaplatit. Je-li Poskytovatel povinen vrátit Klientovi uhrazené ceny nevyčerpaných Služeb, Klient souhlasí, aby Poskytovatel započetl administrativní poplatek vůči uhrazené ceně nevyčerpaných Služeb, která má být Klientovi vrácena.

4.10. Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy se sjednanou platební metodou prostřednictvím: v hotovosti, platební kartou, převodem na účet či dohodou o splátkách, má Poskytovatel nárok na zaplacení administrativního poplatku ve výši 5 000,00 Kč a Klient se zavazuje Poskytovateli tento administrativní poplatek zaplatit. Je-li Poskytovatel povinen vrátit Klientovi uhrazené ceny nevyčerpaných Služeb, Klient souhlasí, aby Poskytovatel započetl administrativní poplatek vůči uhrazené ceně nevyčerpaných Služeb, která má být Klientovi vrácena.

4.11. V případe ukončení smlouvy jejím odstoupením ze strany Klienta ze zákonných důvodů, má Klient nárok na vrácení poměrné ceny nevyčerpaných Služeb , z kterých se odečte administrativní poplatek uveden v bodech 4.9. a 4.10. VOP. Dojde-li k ukončení smlouvy Dohodou, Klient souhlasí, aby mu cena nevyčerpaných služeb, snížená o administrativní poplatek, byla vrácená kromě peněz také formou voucheru Poskytovatele k čerpání jakýchkoliv Služeb Poskytovatele. Volba způsobů kompenzace náleží Poskytovateli, s čímž Klient výslovně souhlasí.

4.12. Klient vyhlašuje, že se obeznámil s Ceníkem služeb Poskytovatele, a že s ním souhlasí.

  1. Reklamace

5.1. Vůči Poskytovateli, který Klientovi poskytuje Služby, je Klient oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“), a to v kterékoli poradně SEYES, kterou daný Poskytovatel (tzn. Institut výživy a imunity s.r.o. nebo ten který její partner) provozuje, nebo v jeho sídle. Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele; změna osoby specialisty, který Klientovi poskytuje poradenství v rámci poskytování Služeb, není důvodem reklamace. V poradně SEYES může být Reklamace učiněna osobně v provozní době; kromě toho lze Reklamaci zaslat písemně na adresu poradny SEYES, ve které lze učinit Reklamaci, nebo na adresu sídla Poskytovatele anebo elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele.

5.2. Poskytovatel s Klientem sepíše o každé Reklamaci, která je u něj uplatněna osobně, reklamační protokol s náležitostmi podle čl. 6.10. Klient má právo obdržet stejnopis reklamačního protokolu.

5.3. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ve zákonem stanovené lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Klient s Poskytovatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb.

5.4. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní vadný stav a poskytne Klientovi náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.

5.5. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom informuje Klienta s příslušným odůvodněním. Nesouhlasí-li Klient s vyřízením Reklamace, je oprávněn požádat Institut výživy a imunity s.r.o. o přezkoumání Reklamace elektronickou poštou na adrese info@seyes.cz Institut výživy a imunity s.r.o. si v takovém případě vyžádá od Poskytovatele reklamační protokol a další doklady o Reklamaci, prověří správnost vyřízení Reklamace a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve Poskytovatele, aby zjednal nápravu, a podá Klientovi o tom zprávu; v opačném případě Institut výživy a imunity s.r.o. Klienta vyrozumí, že Reklamaci ani po přezkoumání neuznává, a připojí příslušné odůvodnění. Přezkum Reklamace zajistí Institut výživy a imunity s.r.o. ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena žádost Klienta. Přezkumné řízení podle tohoto čl. 5.5 představuje fakultativní postup, který Klient může, ale nemusí využít; nevyužije-li ho Klient, nemá to žádný vliv na práva Klienta daná těmito Obchodními podmínkami nebo zákonem.

  1. Rozsah práv z vadného plnění

6.1. Vystupuje-li Klient vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah jeho práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 6.2–6.11 (a to nad práva, která Klientovi dává čl. 5) a dále ustanovení čl. 8 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Nevystupuje-li Klient vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah jeho práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 5 a dále příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

6.2. Poskytovatel odpovídá, že Služby nemají při poskytnutí vady. Poskytovatel zejména odpovídá, že v době, kdy Spotřebitel Služby čerpá, (i) mají Služby vlastnosti, které si Spotřebitel s Poskytovatelem ujednal, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Poskytovatel (případně výrobce součásti Služeb) popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Služeb na základě reklamy, (ii) se Služby hodí k účelu, který pro jejich použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle používají, (iii) Služby odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) Služby jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a (v) Služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

6.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od čerpání Služeb, má se za to, že Služba byla vadná již při čerpání.

6.4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnutých Služeb v době dvaceti čtyř měsíců od čerpání Služeb. Práva z vadného plnění však nelze Spotřebiteli přiznat, neoznámí-li vady Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti měl zjistit, nejpozději však do dvou let od čerpání Služeb.

6.5. Požádá-li Spotřebitel o to, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Jedná-li se o zboží, které je součástí Služeb, má Poskytovatel povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží. V potvrzení Poskytovatel uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Poskytovatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Poskytovatel zároveň uvede, že další práva Spotřebitele, která se k poskytování Služeb vážou, nejsou dotčena. Potvrzení lze nahradit dokladem o poskytování Služeb obsahujícím uvedené údaje.

6.6. Nemají-li poskytnuté Služby vlastnosti stanovené v čl. 6.2, může Spotřebitel požadovat nové poskytnutí Služeb bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti poskytnutých Služeb, může Spotřebitel požadovat nové poskytnutí jen této součásti; není-li to možné, může Spotřebitel odstoupit od ujednání o poskytování Služeb. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady a toto právo má přednost před odstoupením od smlouvy.

6.7. Právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Služby řádně využít pro opakovaný výskyt vady po nápravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel rovněž právo odstoupit od uzavřené Smlouvy.

6.8. Neodstoupí-li Spotřebitel od uzavřené Smlouvy nebo neuplatní-li právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí bez vad nebo na jinou nápravu vad, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže znovu poskytnout Služby nebo jejich součást bez vad nebo zajistit jinou nápravu vad, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by Spotřebitelovi zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.9. Práva z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před čerpáním Služeb věděl nebo mohl vědět, že Služby mají vadu, anebo pokud jste vadu sám způsobil.

6.10. Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, kdy si právo uplatnil, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace požaduje, jakož i provedení nápravy a dobu jejího trvání. Poskytovatel je dále povinen vydat Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

6.11. Dochází-li v rámci poskytování Služeb k prodeji zboží, platí ustanovení tohoto čl. 6 obdobně. Termín „čerpání Služeb“ odpovídá termínu „převzetí zboží“. Připouští-li to povaha koupě, má Spotřebitel právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce. Na zuživatelném zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, platí, že se jedná o záruku za jakost v udané délce. Má-li zboží vadu, která nebrání jeho užívání k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží; Poskytovatel upozorní Spotřebitele, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Má-li zboží vadu, z níž je Poskytovatel zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

  1. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

7.1. Poskytovatel bude jako správce zpracovávat osobní údaje Klienta v souvislosti s poskytováním objednaných Služeb. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné za účelem splnění smluvních závazků Poskytovatele v souvislosti s objednanými Službami.

7.2. Pravidla zpracovávání osobních údajů Klienta Poskytovatelem jsou stanovena v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů SEYES, které jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách SEYES.

7.3. Zásady zpracovávání a ochrany osobních údajů SEYES se považují za součást těchto Obchodních podmínek.

  1. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

8.1. Je-li Klient spotřebitelem je tímto informován že Spotřebitel má nárok využít postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelskými spory se rozumí spory mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním Služeb.

8.2. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz).

  1. Společná a závěrečná ustanovení

9.1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli je Klient povinen činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči Klientovi.

9.2. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i Klient jsou oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

9.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky (Smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi Klientem na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem.

9.4. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.

9.5. Tyto Obchodní podmínky je možné kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách SEYES. Změny, respektive nové znění Obchodních podmínek jsou závazné pouze pro ujednání o poskytování Služeb, které byly učiněny po zveřejnění změn, respektive nového znění Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách SEYES.

9.6. Oficiální internetové stránky SEYES jsou: www.seyes.cz

9.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

V Praze dne 30.8. 2022