fbpx

Obchodní podmínky SEYES®

Obchodní podmínky

společnosti SEYES HEALTHCARE s.r.o., IČO: 17208645, se sídlem Francouzská 172/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 368246 (dále jako „Seyes“ či „poskytovatel“) pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na klienty, kteří uzavřeli smlouvu o poskytování služeb v sídle či provozovně poskytovatele bez prostředků komunikace na dálku. Osoba využívající služeb Seyes prostřednictvím on-line obchodu, jakožto spotřebitel, je dále uvedena jako „klient“.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb společnosti Seyes, tj. – výživového poradenství – poradenství zdravého životního stylu – tréninkových služeb, včetně sportovních či cvičebních lekcí – sportovních či zdravotních testů a přidružených služeb. Seyes nabízí služby v rozsahu uvedeném na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.Seyes.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu čerpat služby, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytnutí služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí služeb. Právní jednání probíhají či jsou vyhotovována v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Účinnost nových obchodních podmínek nastává zveřejněním na webových stránkách, příp. pozdějším datem v novém znění obchodních podmínek uvedeným. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Kontaktní a pomocné údaje pro jakoukoli komunikaci jsou uvedeny na webové stránce Seyes.

2. KLIENTSKÝ ÚČET

2.1. Klient provádí objednávání služeb bez registrace přímo z webového rozhraní.

2.2. Při objednávání služeb je klient povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené klientem při objednávání zboží či služeb jsou ze strany Seyes považovány za správné.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

3.1. Seyes nabízí služby prostřednictvím nabídky služeb uvedené na webové stránce https://www.Seyes.cz.

3.2. Veškerá prezentace služeb Seyes je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb.

3.3. Webové rozhraní obsahuje informace o obsahu služeb, a to včetně cen jednotlivých služeb (programů). Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají účinné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Pro objednání služeb vyplní klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní kliknutím na „objednat“ u příslušné služby. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ klient do elektronického nákupního košíku webového rozhraní),

3.4.2. způsobu úhrady ceny služby, (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky poskytovateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky klient vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient poskytovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené klientem v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takové jednání klienta, které nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, cenu služby, osobu klienta, způsob úhrady ceny služby, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy o poskytnutí služby. Podmínkou platnosti a účinnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení klienta o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

3.7. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa klienta“) nebo telefonicky.

3.8. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše ceny za služby apod.) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Poskytovatel navrhne klientovi termín (termíny) pro poskytnutí služby, který klient potvrdí. Klient výslovně žádá, pokud to bude v možnostech poskytovatele, aby poskytovatel zahájil poskytování služeb klientovi v nejbližším možném termínu dle možnosti poskytovatele a začal poskytovat služby již před uplynutím lhůty pro případné odstoupení.

3.10. Poskytovatel si vyhrazuje možnost (volbu) neakceptovat objednávku klienta. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno klientovi elektronickou poštou na adresu elektronické pošty klienta či potvrzeno telefonicky.

3.11. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám.

4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY; DODÁNÍ SLUŽBY

4.1. Cenu služby může klient uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

4.1.1. bezhotovostně převodem na účet poskytovatele (dále jen „účet poskytovatele“);

4.1.2. v hotovosti (zpravidla v provozovně poskytovatele) při poskytnutí služby, a to jednorázově

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před poskytnutím služby. Služba nebude poskytnuta dříve, než bude úhrada připsána na účet poskytovatele.

4.3. V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Klient hradí veškeré náklady spojené s provedením bezhotovostní platby (zejména bankovní poplatky v případě zahraničních a jim obdobných plateb); klient toto zajišťuje při provádění platby, pokud však poskytovateli vzniknou náklady s provedením bezhotovostní platby, poskytovatel je klientovi přeúčtuje a klient se zavazuje je bez zbytečného odkladu poskytovateli uhradit.

4.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná před poskytnutím služby. Služba nebude poskytnuta dříve, než bude poskytovateli provedena úhrada s výjimkou, že klientovi byl poskytnut splátkový kalendář s odsunutou splatností (dále jen „splátkový kalendář“). Poskytnutí splátkového kalendáře ze strany poskytovatele vůči klientovi je nenárokové, klient o něj musí zažádat v prostorách poskytovatele před poskytnutím služby ve lhůtě pro dostoupení. Dohoda o splátkách má přednost před těmito obchodními podmínkami.

4.5. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel klientovi po odeslání objednávky služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta, příp. jej předá při poskytnutí služby.

5. ODSTOUPENÍ/STORNO SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

5.1. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb a stornovat objednané služby do 14 dnů o provedené objednávky služeb prostřednictví komunikace na dálku, avšak nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem pro poskytnutí služby; v takovém případě klient nehradí stornopoplatek a poskytovatel a klient se dohodnou na vrácení ceny služby anebo na novém termínu pro poskytnutí služby podle čl. 5.3. níže.

5.2. V případě, že klient odstoupí od smlouvy o poskytnutí služeb a stornuje objednanou službu méně než 24 hodin před sjednaným termínem pro poskytnutí služby, je klient povinen uhradit poskytovateli stornopoplatek ve výši odpovídající až celé ceně služby.

5.3. V případech podle čl. 5.1. a 5.2. se poskytovatel s klientem mohou dohodnout na jiném termínu poskytnutí služby

5.4. Odstoupení od smlouvy či storno služby je komunikováno vždy prostřednictvím elektronické pošty, nedohodnou-li se poskytovatel s klientem jinak.

5.5. Při odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb pouze ve vztahu k některým sjednaným službám se postupuje plnění podle ustanovení čl. 5.1. až 5.4. obdobně pouze ve vztahu k takovým službám, které byly stornovány.

5.6. Je-li společně se službami poskytnut klientovi dárek či zvýhodnění, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a klientem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb klientem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku či zvýhodnění účinnosti a klient je povinen poskytnutý dárek či zvýhodnění vrátit, resp. vydat zpět poskytovateli.

5.7. Odstoupí-li klient ve stanovené lhůtě od smlouvy o poskytování služeb a poskytovatel již započal s plněním a poskytováním služeb klientovi na základě výslovné žádosti klienta, a to před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí klient poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, která se v odůvodněných případech může rovnat celé ceně poskytované služby.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Poskytovatel odpovídá klientovi za to, že služby jsou řádně poskytnuty/poskytovány. Zejména poskytovatel odpovídá klientovii za to, že v době poskytnutí služby je služba poskytnuta řádně, ve sjednaném rozsahu a svým provedením odpovídá popisu uvedenému na webové stránce poskytovatele.

6.2. Klient bere na vědomí, že u služeb není rozhodující jejich časový rozsah, ale poskytnutí úplné služby z hlediska jejího účelu; nedodržení času poskytované služby není bez dalšího vadou služby. V případě služby spočívající v provedení programu výživového poradenství může dojít k situaci, že u klienta nebude dosaženo kýženého výsledku. V případě výživových služeb poskytovatel negarantuje klientovi dosažení určité cílené úrovně kondice klienta. Klient bere na vědomí, že míra úspěchu v dosažení výsledku závisí převážně na jeho přístupu a životosprávě, na jeho zdravotním a fyzickém stavu a je nutná jeho součinnost s poskytovatelem.

6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje klient u poskytovatele při poskytování služby či bezprostředně po jejím poskytnutí, jinak práva klienta z vadného plnění zanikají.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. K využití služeb není nutná předchozí návštěva lékaře. Poskytovatel provádí vlastní diagnostiku. V případě, kdy klient má zprávu diagnostického zdravotníka se specializací na jakýmkoli způsobem souvisejícím s poskytovanou službou, je klient povinen takovou zprávu poskytovateli poskytnout nebo ho o ní informovat.

7.2. Při objednání služby jsou poskytovatelem vyžadovány základní osobní údaje klienta týkající se jeho osoby a jeho zdravotního stavu; klient je povinen uvádět pravdivé a úplné informace a údaje. Klient před zahájením služby vyplní vstupní dotazník a je povinen poskytnout nezbytné údaje pro stanovení správného a úplného poskytnutí služby. V případě změny poskytnutých informací je klient povinen bezprostředně informovat poskytovatele o nastalých změnách. Poskytovatel neručí za správnost a úplnost poskytovaných služeb, pokud klient zamlčel některá informace o jeho zdravotním stavu. V případě osoby mladší 18 let může být vyžadován souhlas zákonného zástupce klienta s poskytnutím služby.

7.3. Čerpání služby je ze strany klienta vždy dobrovolné a je na vůli klienta nebo jeho zákonného zástupce, zda službu bude čerpat či nikoliv. Pokud poskytovatel kdykoliv zhodnotí, že pokračování v poskytování služby klientovi může narušit zdraví klienta, je poskytovatel oprávněn okamžitě pozastavit poskytování služby. Klient má v takovém případě nárok na vrácení ceny dosud nevyčerpané části služeb (pokud je možné je určit), pokud takovou situaci nezpůsobil.

7.4. Klient vůči poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že: – je plně způsobilý k právním úkonům, případně čerpá službu se souhlasem svého zákonného zástupce, – veškeré údaje, které o sobě před zahájením služeb i v průběhu jejich poskytování poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, – před zahájením služby se důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami, že těmto obchodním podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi, – bude se řídit doporučením poskytovatele bezprostředně po poskytnutí služby, zejména např. dodržet klidový režim po poskytnutí služby apod.

7.5. Poskytovatel neodpovídá klientovi za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která klientovi vznikne v souvislosti s využíváním služeb při poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o klientovi klientem nebo jeho zákonným zástupcem

7.6. Poskytovatel klientovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která klientovi vznikne v souvislosti s využíváním služby při nerespektování doporučeného postupu či režimu klientem, nebo nedodržení instrukcí poskytovatele v souvislosti se službou, a to i v případě, že v souvislosti s tímto porušením dojde ke zhoršení zdravotního stavu klienta.

7.7. V případě, že s poskytovanou službou užívá klient na webovém rozhraní poskytovatele aplikaci k poskytování a řízení tréninkových služeb (včetně cvičebních lekcí), poskytuje poskytovatel klientovi nevýhradní licenci k webové službě časově omezenou na dobu poskytování tréninkových služeb (cvičení lekce); licence podle tohoto ustanovení je zahrnuta v ceně tréninkových služeb (cvičební lekce). Poskytovatel neposkytuje klientovi licenci k jakémukoli duševnímu vlastnictví poskytovatele, jež je samo obsahem poskytovaných služeb, ani k dalšímu poskytování této licence jakékoliv třetí osobě.

7.8. Poskytovatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Seyes zpracovává osobní údaje klienta (spotřebitele) výhradně pro účely uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a k výkonu práv a povinností z těchto smluv, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem klienta pro zasílání obchodních sdělení, příp. pro jiný účel, ke kterému udělil klient souhlas.

8.2. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, oznámení týkající se vztahů Seyes a klienta (spotřebitele), musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu nebo prostřednictvím datové schránky ……… Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručená a účinná okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněnéhoklientem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení klienta ve lhůtě pro odstoupení odesláno i prostřednictvím elektronické pošty klienta.

9.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

9.3. Běžnou korespondenci lze vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v klientském účtu či uvedenou v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Seyes.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Veškeré informace a údaje, obsažené na www.Seyes.cz a v ostatních nabídkách vydaných Seyes o zboží, službách, jejich cenách a podmínkách, odpovídají informacím známým v době jejich přípravy. Seyes je oprávněna je v případě změny rozhodujících skutečností jednostranně upravit.

10.2. Seyes je oprávněna za účelem pravidelné údržby internetových stránek nebo z jiných technických důvodů jejich provoz dočasně omezit, popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu.

10.3. Jakékoli spory související se službami Seyes budou přednostně řešeny smírnou cestou. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou a klient je spotřebitelem, má právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce, e-mail: adr@coi.cz; podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na www.adr.coi.cz.Klient, který zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4. Seyes si vyhrazuje právo na tiskové chyby v katalogu či ostatních vydaných nabídkách v tiskové či internetové podobě. Nabídka kapacit a služeb platí do jejich vyprodání.